Rapportering af utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der optræder i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som medfører risiko for skade eller skade på klienten. Dvs. utilsigtede hændelser dækker både nær-hændelser, hvor skaden afværges, og hændelser, der faktisk sker og medfører skade. Eksempler på utilsigtede hændelser i psykologpraksis er psykotisk anfald under behandling, forværring af klients tilstand pga. fejlvurdering, overset somatisk sygdom, mangelfuld kommunikation med øvrigt sundhedsvæsen/praktiserende læge.

Du kan rapportere en utilsigtet hændelse til Dansk Patientsikkerhedsdatabase på følgende link: www.dpsd.dk

PS Bemærk at der ingen tidsfrist for rapporteringer fra patienter eller deres pårørende.